Privacyverklaring

Days in June fotografie, geregistreerd onder KvK-nummer 70606056, gevestigd aan de Berg en Dalseweg 194, 6522 CD Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik, Djana Djordjevic, respecteer jouw privacy en doe er alles aan om deze te beschermen. In deze verklaring staat welke persoonsgegevens ik verzamel, wat ik ermee doe, hoe ik deze verwerk en hoe ik ze bescherm. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met mij via djana@daysinjune.com, of het contactformulier invullen op mijn website.

Ik verwerk persoonsgegevens doordat je deze zelf aan mij verstrekt, of omdat je gebruik maakt van mijn diensten.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betaalgegevens
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over iemands gezondheid, ras, godsdienst, strafrechtelijk verleden of seksuele leven.

Om mijn dienst als fotograaf uit te kunnen oefenen verwerk ik daarom automatisch bijzondere persoonsgegevens in de vorm van de gemaakte foto’s, omdat hier bijzondere persoonsgegevens van af te lezen zijn.

Het doel waarmee persoonsgegevens verwerkt worden
De persoonsgegevens die ik van je verwerk zijn uiteraard met een bepaald doel. Dit zijn de doelen:

Contact te hebben over een (mogelijke) overeenkomst en je te kunnen contacteren om mijn dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren
Het opstellen van offertes en facturen
Het afhandelen van jouw betaling
Je informeren over wijzigingen van mijn diensten/producten
Het leveren van de gemaakte foto’s (digitaal en offline)
De gemaakte foto’s te kunnen gebruiken voor mijn portfolio en social media
Een wettelijke verplichting als ondernemer, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

De bewaartermijn van persoonsgegevens
Ik bewaar de persoonsgegevens niet langer dan nodig om de bepaalde doelen waarmee de persoonsgegevens worden verzameld, te realiseren. Deze bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam > 7 jaar > wettelijke verplichting
Adresgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting
Telefoonnummer > 7 jaar > wettelijke verplichting
E-mailadres > 7 jaar > wettelijke verplichting
Betaalgegevens > 7 jaar > wettelijke verplichting
De gemaakte foto’s > 5 jaar > gerechtvaardigd belang
Het delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die ik verstrek aan derden, zijn uitsluitend nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, te doen aan een wettelijke verplichting, of in toestemming van jou verstrekt. Het delen van gegevens met derden gebeurt enkel om de beschreven doelen zo goed mogelijk te realiseren. De derde partijen waar ik gebruik van maak zijn:

Webhosting (Antagonist) – voor de beheer en opslag van mijn website en portfolio;
Mailprogramma (Outlook) en WhatsApp – voor het contact tussen mij en jou als (potentiële) klant;
Bank (KNAB) – voor het verwerken van betalingen;
Boekhoudprogramma (Moneybird) – voor het opstellen/verwerken van offertes en facturen;
Belastingdienst – voor de administratieve wettelijke verplichting als ondernemer;
Sociale media (Facebook/Instagram) – voor het delen van foto’s maar ook in contact kunnen zijn met jou als (potentiële) klant;
Bestandsoverdrachtssites (WeTransfer) – om de gemaakte foto’s op te kunnen leveren.
Om te waarborgen dat jouw gegevens ook bij derden veilig zijn, zijn er overeenkomsten gesloten met deze partijen. Zo draag ik zorg voor het feit dat jouw gegevens beveiligd en vertrouwelijk worden verwerkt. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van jouw gegevens
Je hebt altijd het recht om jouw gegevens die ik van jou opsla in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om eventuele toestemming die je hebt verleend voor het opslaan van je gegevens in te trekken, of bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarnaast is er ook nog recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er een verzoek ingediend kan worden bij mij om jouw gegevens op te leveren aan jou of een door jou genoemde partij.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar djana@daysinjune.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van jouw persoonsgegevens
De bescherming van jouw gegevens neem ik erg serieus. Ik neem daarom passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan het beveiligen van computer, telefoon en website, het hebben van sterke wachtwoorden, en gebruik van externe harde schijven die veilig worden bewaard achter slot en grendel. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via djana@daysinjune.com.

Wijziging van privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 februari 2023.

Over Djana

Mijn aanbod

Blog

Contact

Mijn aanbod

Blog

Contact